Document

ขยายระยะเวลารับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563


ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบสาขาและยอดจำนวนผู้สมัคร

สถิติรับสมัคร คลิก

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารหรือ Mobile Banking


ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี [นอก งปม.]
เลขที่บัญชี 321-6-01951-9

ค่าใช้จ่ายในแต่ระดับชั้น

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

ระดับชั้น ปวช. 4,580 บาท
ระดับชั้น ปวส. 5,000 บาท
(ยังไม่รวมค่าหน่วยกิต)
ระดับชั้น ปริญญาตรี(ทล.บ.). 750 บาท
(ยังไม่รวมค่าหน่วยกิต)

ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนพร้อมแจ้งหลักฐานชำระเงิน

กรอกข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ คลิก

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร สถานะการลงทะเบียน คลิก

NEWS

เปิดให้นักเรียน นักศึกษา สมัครเรียนผ่านออนไลน์
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

  • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)
    ฉบับถ่ายเอกสารที่นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้องแล้ว [2 ฉบับ]
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา [2 ฉบับ]
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา [2 ฉบับ]
  • ใบรับรองแพทย์ [1 ฉบับ]
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา มารดา [อย่างละ 2 ฉบับ]
  • •รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว [2 แผ่น]

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
ระดับชั้น ปวช. ประมาณ 4,580 บาท
ระดับชั้น ปวส. ประมาณ 5,000 บาท
ระดับชั้น ปริญญาตรี(ทล.บ.). 750 บาท
(ยังไม่รวมค่าหน่วยกิต)